ŽDU

O projekte Žilinskej detskej univerzity

Slnko,kresba

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity po úspešných dvoch ročníkoch letnej Detskej univerzity (DUEF-ŽU) v rokoch 2005 a 2006 organizuje od roku 2007 každoročne v letných mesiacoch (zvyčajne júl) jednotýždňovú aktivitu pod názvom Žilinská detská univerzita (ŽDU) v rámci "bakalárikovského" a "inžinierikovského" štúdia - s programom nazvaným "bakalárik" a "inžinierik".

Štúdium ukončené titulom "bakalárik" je určené pre žiakov ZŠ, ktorí majú ukončený 2. alebo 3. ročník ZŠ (predpokladaný maximálny možný počet prijatých študentov v Žiline je 80, v Liptovskom Mikuláši 40). Štúdium ukončené titulom "inžinierik" je určené pre žiakov ZŠ, ktorí absolvovali niektorý z predchádzajúcich ročníkov ŽDU (DUEF), t.j. im bol pridelení titul "bakalárik" a majú ukončený 4. alebo 5. ročník ZŠ (maximálny možný počet prijatých študentov je 40). Štúdium na ŽDU je tvorené prednáškami univerzitných docentov, profesorov a pedagógov Elektrotechnickej fakulty, Strojníckej fakulty, Fakulty špeciálneho inžinierstva a Fakulty Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov a je doplnené o praktické ukážky a experimenty v laboratóriách a priestoroch fakulty.

Témy prednášok vychádzajú z odborného zamerania pedagógov, ale sú prispôsobené veku a záujmom detí. Po prednáške deti môžu klásť vyučujúcim otázky. Deťom počas štúdia sú zabezpečené obedy v stravovacom zariadení ŽU, pitný režim a pedagogický dozor. Deti majú indexy ako vysokoškolskí študenti. Na prvom stretnutí dostanú tričko s logom Žilinskej detskej univerzity a knihu s vybranými prednáškami. Štúdium je ukončené promóciou za prítomnosti rodičov a príbuzných, na ktorej dekan EF študentom odovzdá diplomy a prizná titul "bakalárik" alebo "inžinierik".

Vyučovanie zvyčajne prebieha v druhom júlovom týždni v Žiline (a v treťom v Liptovskom Mikuláši) v čase od 745 do 1615. Z organizačných dôvodov sú deti rozdelené do menších skupín (maximálne 20-25 žiakov). Výučba je sústredená v priestoroch Žilinskej univerzity - v Žiline na Veľkom diele, v Liptovskom Mikuláši v priestoroch detašovaného pracoviska na ulici kpt. J. Nálepku.

Cieľom tejto ativity je popularizácia prírodovedných a technických predmetov, zvýšenie záujmu detí o štúdium matematiky, prírodovedy, prípadne fyziky, chémie a biológie vo vyšších ročníkoch ZŠ.