O projekte

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity po úspešných dvoch ročníkoch letnej Detskej univerzity (DUEF-ŽU) v rokoch 2005 a 2006 organizuje od roku 2007 každoročne v letných mesiacoch (zvyčajne júl) jednotýždňovú aktivitu pod názvom Žilinská detská univerzita (ŽDU) v rámci „bakalárikovského“ a „inžinierikovského“ štúdia – s programom nazvaným „bakalárik“ a „inžinierik“.

Štúdium ukončené titulom „bakalárik“ je určené pre žiakov ZŠ, ktorí majú ukončený 2. alebo 3. ročník ZŠ . Štúdium ukončené titulom „inžinierik“ je určené pre žiakov ZŠ, ktorí absolvovali niektorý z predchádzajúcich ročníkov ŽDU (DUEF), t.j. im bol pridelení titul „bakalárik“ a majú ukončený 4. alebo 5. ročník ZŠ . Štúdium na ŽDU je tvorené prednáškami univerzitných docentov, profesorov a pedagógov Fakulty elektrotechniky a informačných technológií, Strojníckej fakulty, Fakulty špeciálneho inžinierstva a Fakulty Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov a je doplnené o praktické ukážky a experimenty v laboratóriách a priestoroch fakulty.

Témy prednášok vychádzajú z odborného zamerania pedagógov, ale sú prispôsobené veku a záujmom detí. Po prednáške deti môžu klásť vyučujúcim otázky. Deťom počas štúdia sú zabezpečené obedy v stravovacom zariadení ŽU, pitný režim a pedagogický dozor. Deti majú indexy ako vysokoškolskí študenti. Na prvom stretnutí dostanú tričko s logom Žilinskej detskej univerzity a knihu s vybranými prednáškami. Štúdium je ukončené promóciou za prítomnosti rodičov a príbuzných, na ktorej dekan FEIT študentom odovzdá diplomy a prizná titul „bakalárik“ alebo „inžinierik„.

Vyučovanie zvyčajne prebieha v druhom júlovom týždni v Žiline  v čase od 7:45 do 16:15. Z organizačných dôvodov sú deti rozdelené do menších skupín (maximálne 20-25 žiakov). Výučba je sústredená v priestoroch Žilinskej univerzity – v Žiline na Veľkom diele.

Cieľom našej ativity je popularizácia prírodovedných a technických predmetov, zvýšenie záujmu detí o štúdium matematiky, prírodovedy, prípadne fyziky, chémie a biológie vo vyšších ročníkoch ZŠ.

Časté otázky a odpovede

Prostredníctvom elektronickej prihlášky, ktorá sa spúšťa zvyčajne v mesiaci Apríl, každoročne. Kliknutím sem.

Keďže naše kapacitné možnosti sú limitované vieme na ŽDU prijať len vopred stanovený počet detí. A keďže záujem býva väčšinou väčší ako sú naše možnosti, rozhodli sme sa, už pred dlhou dobou prísť so systémom prihlasovania – „kto skôr príde, ten skôr melie„. Preto je prihláška každý rok sprístupnená vo vopred stanovený čas, na minútu presne a prví záujemci majú prijatie vždy isté.

Napriek tomu, že niekto sa môže cítiť diskriminovaný je nutné poznamenať, že sa nám doteraz vždy podarilo prijať aj záujemcov ktorí sa prihlásili neskôr a boli nad stanovený počet, možných prijatých.

Vyplnením elektronickej prihlášky sa dostanete do poradia. Prvých, väčšinou 60 detí (z každého kurzu) je prijatých okamžite. Ostatní, ktorí sa registrovali neskôr sú v prvom kroku ako náhradníci. V priebehu mesiaca Apríl, Máj sú však vyrozumení či sa podarilo nájsť miesto aj pre nich.

Bližšie info o celom procese nájdete v naších Všeobecných podmienkach.

Každoročne uvedená cena za podujatie je súčtom všetkých nákladov ktoré bohužiaľ neustále rastú na všetkých vstupoch. Suma zahŕňa cenu za obedy, pomôcky pre študentov, ruksak, tričko, rôzne služby, poistenie, autobusy, spotrebný materiál a mnoho ďalšieho. Keďže nechceme znižovať úroveň ŽDU sme nútení sumu neustále prispôsobovať vstupným nákladom.

V prípade, že v daný rok má ŽDU externých sponzorov, môže byť výsledná cena znížená.

Aktuálnu cenu za podujatie na aktuálny ročník sa dozviete vždy pred spustením prihlášky.

Cena pre rok 2023 za celé podujatie bola stanovená na sumu 160€ s DPH/dieťa.

Nie je ich veľa.

  1. Vo všeobecnosti platí, že kurzu „bakalárik“ sa zúčastňujú deti, ktoré majú ukončený 2 alebo 3 ročník ZŠ a kurzu „inžinierik“ deti s ukončeným 4 alebo 5 ročníkom.  Nie je to ale tvrdá podmienka.
  2. Len so súhlasom zákonných zástupcov.
  3. Splnené všeobecné podmienky.

Kontaktujte administrátora prihlasovania, p. Anna Chasníková na adrese anna.chasnikova@feit.uniza.sk

Samozrejme, budeme radi. Kontaktné údaje

Ing. Katarína Jurošková
katarina.juroskova@uniza.sk

Vopred ĎAKUJEME.